Tạo lập một mạng lưới tài chính phi tập trung miễn phí cho mọi người

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một hệ thống tài chính tự do và toàn diện hơn thông qua tính phân quyền.

Bằng cách cung cấp khả năng không hạn chế và chưa từng có để thể hiện các quan điểm đa dạng trong thị trường tài chính phi tập trung, chúng tôi đang cố gắng trao quyền cho các cá nhân có khả năng phân bổ vốn hiệu quả hơn trong xã hội của chúng tôi.

Gia đình của chúng tôi

 • Binance
 • Pantera
 • Hashed
 • QCP
 • StartX
 • CMS
 • Bitlink Capital
 • Nascent
 • Cumberland
 • Smile Research
 • Innovating Capital
 • Mark Cuban

Josh Felker

Managing Partner of Boxone Ventures

Eric Wang

Ecosystem Development Lead of Parity Technologies

Bobby Cho

Partner at CMS

Sandeep Nailwal

Co-Founder of Matic

Our Team

Eric Chen

CEO

Albert Chon

CTO

Mirza Uddin

Business

Max Shen

Head of Financial Markets

Maxim Kupriianov

Principal engineer

Markus Waas

Core engineer

Bojan Angjelkoski

Core engineer

Venkatesh Mankena

Core engineer

Alex Athanasopulos

Core engineer

Nam Dang Duy

Core engineer

Jun Kai

Core engineer

Xinran Xu

Business Development

Vivian Ma

Market Research Analyst

Hannah Grubb

Operations Manager

Achilleas Kalantzis

Community Lead

As Seen on

 • Forbes
 • Tech Crunch
 • Bloomberg
 • CoinDesk
 • The Coin Telegraph
 • The Coin Telegraph

Giúp chúng tôi xây dựng tương lai của
Tài chính
phi tập trung

Xem thêm về các vài trò